annasteller

Subtitle

ATMAN (2018)

Atman is a concept taken from Hinduism and means a soul that escapes from the opening in the skull during the burnt offering of the deceased. This rite allows the soul to pass from one state to another. These "transitions", during which a man or other being is in the "in between" state, are clothed with their previous identity in favor of a new one, are the starting point for work on our performance. At “Atman” we explore the themes of identity, gender, relationship man / nature / animal. We enter the ritual and trance to penetrate deeply hidden experiences and memories. We observe and shift the boundaries between being a civilized being shaped by cultural habits and an instinctive primitive person, undefined belonging to any social group.Tytułowy Atman jest pojęciem zaczerpniętym z z hinduizmu i oznacza duszę, która ulatuje z otworu w czaszce w czasie całopalenia zmarłego. Obrzęd ten pozwala przejść duszy z jednego stanu w kolejny. Owe „przejścia”, podczas których człowiek lub inna istota znajdują się w stanie „pomiędzy”, są odzierani z dotychczasowej tożsamości na rzecz nowej, są punktem wyjścia do pracy nad naszym performensem.

W Atmanie eksplorujemy tematy tożsamości, płci, relacji człowiek/natura/zwierzę. Wchodzimy w rytuał i trans by przeniknąć do głęboko skrywanych przeżyć i wspomnień.

Obserwujemy i przesuwamy granice pomiędzy byciem istotą ucywilizowaną, ukształtowaną przez nawyki kulturowe a instynktownym prabytem, niezdefiniowanym przynależnością do żadnej grupy społecznej.


reżyseria, kreacja/concept, creation: Anna Steller, Krzysztof "Leon" Dziemaszkiewicz
STACK (2018) 
the starting point for the performance is the story of Katarzyna Wietzen, who in the seventeenth century, accused of witchcraft, burned at the stake on the Szczecin market. The performance is also inspired by the 
 protests of women in Poland against the tightening of the abortion law 

Punktem wyjścia dla performensu jest  historia Katarzyna Wietzen, która w XVII wieku, oskarżona o czary, spłonęła na stosie na szczecińskim rynku. Performens jest także inspirowany tzw. Czarnym Piątkiem, podczas którego kobiety w Polsce wyszły protestować na ulice przeciwko zaostrzeniu ustawy aborcyjnej.

premiere: Galeria Jedna Druga, Szczecin

DADA REPLAY (2017)


Dada- Reply is a happening created especially for the 25th anniversary of the Dada von Bzdulow theater. 

25 years of existence, which consists of rehearsals, performances, meetings, documentations, conversations, reviews, announcements ... 25 years of being together in a team, growing up, making mistakes, falling into impotence, succumbing to ecstasy, searching, listening ... Happening will be created by those who were in the theatre from the beginning, those who came somewhere in the middle of the road and those who stayed until today ... What is the Dada theater now and what it was 20 years ago ... We try to rediscover the meaning and meaning of what we have done over the quarter of a century. We put old choreographies in a completely new context, we make some kind of revitalization of images, scenes, texts and music. It is not be a sentimental journey to the past but an active, vital look at what it was.


Dada- Reply to happening stworzony specjalnie z okazji 25 rocznicy istnienia teatru Dada von Bzdulow.

25 lat istnienia na które składają się próby, spektakle, spotkania, dokumentacje, rozmowy, zapiski, recenzje, zapowiedzi...

25 lat wspólnego bycia w zespole, dojrzewania, popełniania błędów, wpadania w niemoc, ulegania ekstazie, szukania, słuchania...

Happening stworzą ci co byli od początku, prapoczątku, ci co zjawili się gdzieś w połowie drogi i ci co zostali do dziś...


Czym jest teatr Dada teraz a czym był 20 lat temu... Spróbujemy ponownie odkryć znaczenie i sens tego co zrobiliśmy przez te ćwierćwiecze.

Umieścimy dawne choreografie w zupełnie nowym kontekście, dokonamy pewnego rodzaju rewitalizacji obrazów, scen, tekstów, muzyki.

Nie będzie to jednka sentymentalna podróż do przeszłości lecz aktywne, witalne spojrzenie na to co było.


concept: Anna Steller

creation: Tatiana Kamieniecka, Ula Zerek, Anna Steller, Filip Szatarski

music: Maciej Salamon

premiere: 10.12.2017 Teatr Wybrzeże GdańskWHAT'S WRONG WITH HAPPINESS (2015) 

Jest naszym powszednim życzeniem składanym z każdej okazji, ale i obietnicą raju, za którą człowiek gotów się zaprzedać.

Coś nie tak z tym szczęściem. 

Przynajmniej nie tak jak miało być, jak się zaplanowało, bo oczywiście szczęście było planowe.


Iluzoryczne zjawisko na wyciągnięcie ręki, którego nie sposób chwycić za nogi. Przecież niematerialne. 

Zjawia się tylko na chwilę, a zaaferowany/na jego obecnością nie zauważysz jak wypływa przez uchylone okno. Może zostanie na zawsze, a dopiero po wielu latach okaże się, że było dokładnie tym, czym było. Po prostu nie można było go dostrzec z tak bliska.

Może nigdy go nie spotkasz, ale też nie wiadomo jak wygląda. Kilka osób próbowało malować jego szablony, ale wyszła z tego masa kiczu. Teraz zalega w kontenerach. Coś nie tak z tym szczęściem.

concept, creation/koncept, kreacja: Magda Jędra, Anna Steller

production: Good Girl Killer, Visegrad Fund, Marszałek Województwa Pomorskiego

premiere: 19.06.2015 Klub ŻAK Gdańsk


LINK TO VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=oW28R3AOWeM


DANGER ZONE (2013)


The “Danger Zone” was inspired by the play of Sara Kane's “Blasted” Two people are locked in the hotel room, in the city at war, trying to get close to each other, make contact. Their gestures are a penetrating cry for love and interest.

Each performer has a marked field of action, a specific time-space in which he tries to find a place for himself while respecting or knowingly ignoring the needs of the other person. In this way the dancers refer to their long-standing cooperation in compromise, but also at great risk. The Title Danger Zonet is a place where the performers' energy is accumulated, a space where there are no clear boundaries where anything can happen.

Strefa Zagrożenia powstała z inspiracji sztuką Zbombardowani Sary Kane. Dwójka ludzi zamknięta w hotelowym pokoju, w mieście w stanie wojny, próbuje zbliżyć się do siebie, nawiązać kontakt. Ich gesty są przenikliwym wołaniem o miłość i zainteresowanie.

Każdy z performerów ma oznaczone pole działania, swoistą czasoprzestrzeń, w której próbuje znaleźć miejsce dla siebie, jednocześnie respektując lub też świadomie ignorując potrzeby drugiej osoby. W ten sposób tancerze nawiązują do łączącej ich długoletniej współpracy polegającej na kompromisowych działaniach ale także na ogromnym ryzyku. Tytułowa Strefa Zagrożenia to miejsce, gdzie kumuluje się energia performerów, przestrzeń, w której nie ma wyraźnych granic, gdzie wszystko może się zdarzyć.concept/creation: Anna Steller, Krzysztof "Leon" Dziemaszkiewicz
lights - concept: Józef Leoniuk
produced by: Klub Żak
premiere: Klub Żak 2013

SOLOVE (2013)

Solove is a 30 minutes performance about lonliness. The dancer's movements are very slowly, almost meditative, sometimes she treats her body as a lover' body sometimes she fights with it as with stranger. The performance is inspired by Sarah Kane's play „Crave” in which the performer discovered worrying trauma of love rejection, biblical parable about love and astute helplessness of solitude.


SOLOVE - Przekazywanie emocji przez ciało – banalne, wyświechtane sformułowanie, które można z powodzeniem przyłożyć do każdej produkcji, w której ktoś coś przeżywa, tańcząc. Stojąc w obliczu niemożności sformułowania nowej definicji interesującego mnie zagadnienia, zbieram się na odwagę, aby przeżyć po raz kolejny „coś” na scenie i tym „czymś” podzielić się z widownią. Jako podstawa do wzniecenia w sobie różnorodnych stanów emocjonalnych posłuży mi tekst Sary Kane „Łaknąć”, w którym odnajduję niepokojącą traumę odrzucenia miłosnego, biblijną przypowieść o miłości i przenikliwą bezradność samotności. 


concept, creation/koncept, wykonanie: Anna Steller

Production/Produkcja: MAAT Festival

premiere: 15.12.2013 Maat Festival Lublin, PolandLINK TO "SOLOVE" VIDEO: https://vimeo.com/102210717

TRANSPORTATION (2012) 

Transportation as defined by the cultural anthropologist Richard Schechner is a process in which one enters into an experience, is affected or touched by it, then abandoned and once again brought back to the beginning of the process. In the performance I relate to events in the past as well as to states in the present, trying to face them from another perspective in order to experience a state of exaltation, balancing on the edge of what is real and what is pretend, of being in a trance while simultaneously being oneself and creating a dialogue with the audience at the same time. "PRZEMIESZCZENIE" (2012)

 Przemieszczenie według definicji antropologa kultury Richarda Schechnera to proces, w którym wkracza się w jakieś przeżycie, jest się przez nie "poruszonym" lub "tkniętym", a potem zostaje się porzuconym w okolicach tego samego miejsca, w którym się zaczęło. W performensie artystka odniesie się do wydarzeń ze swojej przeszłości, a także stanów z teraźniejszości, próbując zmierzyć się z nimi z innej perspektywy, po to aby doznać owego stanu uniesienia, balansować na skraju tego co prawdziwe i udawane, być w transie i jednocześnie być sobą, zjednoczyć się z widownią lub dostarczyć jej rozrywki.

                                                                                              

concept, created by/koncept, wykonanie: Anna Steller

music/muzyka: Adam Witkowski

costume/kostium: Julia Porańska

video: Maciek Salamon

premiere: 3.11.2012 Cantre of Contemporary Art "Łaźnia"/Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" Gdańsk.

UNRELENTING BEAUTY OF DISASTER (2012)

production: Centre of Contemporary Art "Łaźnia", Blekinge Institute of Technology Karlskrona


The dimension of the catastrophe which was the sank of the ship Wilhelm Gustloff is incalculable. During 63 minutes more than 9 000 people died in the cold waters of the Baltic Sea.

I  come back to the light-hearted times when as a child I was swimming in the brisk water of the Baltic. Have I ever thought about our sea as the biggest underwater cemetery? 

The sentimental journey to the past… a child's play on the beach, jumping over the waves, throwing a  inflatable ball up… It all left a permanent  marks on my body. The childish play becomes a tragedy, laugh turns into scream, a pleasure of diving becomes a death sentence….unrelenting beauty of disaster…..


NIEUBŁAGANE PIĘKNO KATASTROFY

Wymiar katastrofy jaką było zatonięcie Wilhelma Gustloffa na wodach morza bałtyckiego jest nieobliczalny. W ciągu 63 minut ponad 9 tysięcy osób zatonęło w mroźny styczniowy dzień. 

Czy kiedykolwiek kąpiąc się w upalny dzień w rześkiej wodzie Bałtyku pomyślałam o nim jako o największym morskim cmentarzysku? Sentymentalny powrót do czasów beztroskiej dziecięcej zabawy na plaży, podrzucanie dmuchanej piłki, skakanie przez nadchodzące fale pozostawiły na mym ciele ślad.

Zabawa staje się tragedią, śmiech - wrzaskiem, przyjemność zanurzania - wyrokiem….nieubłagane piękno katastrofy...


concept, created by/koncept, wykonanie: Anna Steller

production/produkcja: Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia", Blekinge Institute of Technology Karlskrona


Below: day and night version of the performance


AUDIOLOGICAL CHRONOLOGY (2011) 

lecture performance inspired by life and work of Delia Derbyshire.

premiere: 30.03.2011 CCA Laznia Gdansk


KRONIKA AUDIOLOGICZNA

performens/wykład inspirowany zyciem i twórczością Delli Derbyshire

LOTTA AND GULA (2011) 

Site specific performance by Good Girl Killer

The performance is inspired by old crime stories found in an newspaper from the period between the two World Wars.

LOTTA I GULA - performens site-specific w wykonaniu Good Girl KIller. Performens inspirowany jest kryminalnym historiami znalezionymi w prasie międzywojennej w Sopocie.

concept, sound, creation/koncet, wykonanie, dźwięk: Magda Jędra, Anna Steller https://vimeo.com/36663977

HAVE A NICE HELL (2010)


'Have a Nice Hell' production is a combination of the performance by Good Girl Killer duet and objects made by Patrycja Orzechowska. The performance was prepared to be presented in galleries - spaces where there is 'a white cube' instead of a stage and 'art objects' in place of scenography. 
The starting point for our work was the subject of fear. People are afraid of lots of things. In our childhood we were all afraid of darkness, vacuum cleaners, thunderstorms and witches. Nowadays we are afraid of epidemic, nuclear war, terrorism, radioactivity, old age, bereavement and death.
Nevertheless, we are not going to frighten the audience. We don’t want to carry them through catharsis. The scenes that you can see in the performance can seem to be comical or even absurd. We woud like the audience to ask themselves a question about their own fear and think about the situations in which they experience it. The absurd reality is lightweight and quite digestible, though.


Produkcja "Have a Nice Hell", którą nazwałyśmy performancem ehxibistycznym jest połączeniem performancu duetu Good Girl Killer oraz obiektów wykonanych przez Patrycję Orzechowską. Przestrzeń służy jako tło i wypełnienie dla działań performerskich, a zaaranżowane obiekty są pomyślane jako hipotetyczna wystawa różnych artystów.


Punktem wyjścia do pracy nad performancem był temat strachu. Kiedy rozmawiałyśmy z innymi

o ich lękach zrobiła się z tego całkiem długa i ciekawa lista. Ludzie boją się bardzo wielu rzeczy. W dzieciństwie baliśmy się cyganów, ciemności, odkurzacza, burzy, pana w sutannie i czarnej wołgi. Z wiekiem nasze codzienne strachy spowszedniały. Teraz boimy się epidemii, wojny nuklearnej, terroryzmu, promieniowania ultrafioletowego, wysokości, utraty pracy, ostracyzmu, starości, utraty bliskiej osoby, potępienia, końca świata, śmierci.


Nie zamierzamy jednak straszyć widowni. Nie chcemy przeprowadzać publiczności przez catharsis. Zainscenizowane wydarzenia mogą nawet wydawać się śmieszne lub absurdalne. Nauczono nas się bać i jest to strach rzeczywisty bez względu na to czy zagrożenia są realne. Chcemy, żeby odbiorcy spektaklu zadali sobie pytanie o swoje własne "strachy", pomyśleli o tym w jakich sytuacjach przeżywają strach lub na ile jest on adekwatny. Rzeczywistość absurdalna jest lekkostrawna.


good girl killer + patrycja orzechowska
creation/wykonanie: magda jędra, anna steller
objects/objekty: patrycja orzechowska
music/muzyka: collage
premiere: 27.11.2010 / galeria pionova


LE SNI (2010) 

Good Girl Killer multimedia site-specific performance which took place in a Sanatorium in Sopot.

The performance was a part of the International Multimedia Festival TRANSVIZUALIA 010*. Le sni is a variation on the history of the people suffering from somnambulism.

LE SNI - "zdaj się na niewyczerpane źródło podszeptu" [André Breton]

Punktem wyjścia do stworzenia spektaklu jest zjawisko somnambulizmu. „le sni“ jest wariacją na temat historii ludzi cierpiących na tę przypadłość. Jest jednocześnie perspektywą dla opisu współczesności, zagubionych bohaterów codzienności, nieświadomych swoich własnych motywów. Spektakl teatru tańca w nurcie site-specific był wystawiony w sopockim sanatorium „Leśnik”, w nieczynnym basenie zamienionym w salę inhalacyjną.


concept and choreography/koncept i choreografia: Magda Jędra i Anna Steller (Good Girl Killer) 
creation/wykonanie: Magda Jędra, Tatiana Kamieniecka, Ramona     Nagabczyńska, Anna Steller
 music/muzyka: Rafał Dętkoś, Karolina Rec
 visuals/vizualizacje: Patrycja Orzechowska
 light designer/projekt świateł:  Michał Kołodziej
 costumes/kostiumy: Julia Porańska

 production/produkcja: Emilia Orzechowska

GIRLS IN A RED SHOES (2010)

Good Girl Killer's site-specific performance inspired by the Hans Christian Andersen's fairy tale "The red shoes" in which a girl's desire for a pair of red dancing shoes almost dooms her to dance forever. 


DZIEWCZYNKI W CZERWONYCH BUCIKACH

site-specific perofrmens inspirowany baśnią Hanca Christiana Andersena "Czerwone trzewiki", opowiadającą o dziewczynce która pragnienie posiadania czerwonych trzewików musiała przypłacić karą, którą był niekończący się taniec prowadzący do zagłady.


concept and creation/koncept i wykonanie: Magda Jedra, Anna Steller

voice/głos: Lena Majewska

DELIA (2009)


Delia is a performance based on movement, space and time. We come back to basic movements, in order to reveal a multiplicity of  meanings. We abandon narration and we don't intend to seduce audience. We remember performances of artists of 1950's and 1960's: Merce Cunningham, John Cage, BBC Radiophonic Workshops, Delia Derbyshire, who revolutionize thinking about art and it's borders. We do it so to create collage of accidental sounds, precise movements, pieces of space and time. Delia don't want to imitate reality, it is reality.


Delia jest spektaklem, w którym podstawą pracy tancerzy jest ruch, przestrzeń i czas. Powracamy do elementarnych ruchów, by w ich prostocie odkryć wielość znaczeń. Porzucamy narrację i niezamierzamy uwodzić widza. Przypominamy sobie dokonania artystów z lat 50 i 60: Merce'a Cunninghama, Johna Cage's, BBC Radiophonic Workshops, którzy  zrewolucjonizowali postrzeganie granic sztuki. Czynimy to po to aby ze skrawków czasoprzestrzeni, z przypadkowych dźwięków, precyzyjnych ruchów stworzyć collage, który nie próbuje naśladować rzeczywistości lecz nią jest.


concept/konept: Anna Steller

choreography and creation/choreografia i wykonanie: Jacek Krawczyk, Anna Steller

music/muzyka: Rafał Dętkoś, Grzegorz Welizarowicz

costumes/kostiumy: Julia Porańska

lights/światła: Michał Kołodziej

ACTION (2008)

Good Girl Killer

"Action" is inspired by Sam Shepard's drama. Good Girl Killers tries to read it out using dance, music and rhythm, visualisation sampling parts of the text in original and in translation. Spectators will have a chance to enter - for a moment - the lonely house at the civilization suburb. They will meet there four characters waiting for a festive dinner. The characters, in the state of higher emotional activity, are on the horn of a dilemma between their inner me and the exterior envelope.

In his play Shepard analyse a moment of crossing the border between the extreme states of oneself. Under the seeming stillness the rhythm of tense, strenuous presents of the characters and their spiritual absence is pulsing.

GGK wants to create in "Akcja" theatrical/perfomance situation talking about impossibility to run away from its own blood, from its own identity and about human disagreement to that determination.


“AKCJA” powstała w oparciu o dramat Sama Sheparda o tym samym tytule. GGK próbują odczytać dramat wykorzystując taniec, muzykę i rytm, wizualizacje, samplując fragmenty tekstu w oryginale i w tłumaczeniu. Widzowie będą mieli okazję wejść na chwilę do samotnego domu na rubieżach cywilizacji. Spotkają tam czwórkę bohaterów czekających na świąteczny obiad. Postaci w stanie podwyższonej aktywności emocjonalnej są rozdarte pomiędzy swoim ja wewnętrznym, a powłoką zewnętrzną. Pod pozornym bezruchem pulsuje rytm napiętej, wytężonej obecności bohaterów i ich duchowej absencji.
GGK pragnie stworzyć w “Akcji” teatralno/performerską sytuację, mówiącą o niemożności ucieczki od własnej krwi, od własnej tożsamości i o ludzkiej niezgodzie na taką determinację.


concept and creation/koncept i wykonanie: Magda Jędra, Anna Steller, Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz, Grzegorz Welizarowicz
music/muzyka: Grzegorz Welizarowicz
costumes/kostiumy: Julia Porańska
video: Jacek Staniszewski

GOOD GIRL KILLER (2005) 


With their performance the GOOD GIRL KILLER company pays tribute to the magnetic tape cassette, which in 2005 celebrates its 40th birthday and is bound for extinction - the end of the 2005 marked the end of the musical production published in the magnetic cassette format.

They create a method of vigorous musical-dance portraits, using excerpts from their own musical archives, machine-like movement, techniques of ecstasy and even circus sentimentality. The protagonist of their piece is the human being in the context of the metropolis that weaves a network of information, noise and irritating stimuli. The human being gazes up into space with hope, yet also with fear. Punk and disco, irony and nostalgia are the instruments and features of the testimony of their generation.

GOOD GIRL KILLER - Estetykę spektaklu można określić jako nasz osobisty i kolektywnie wynegocjowany rozrachunek ze śmietnikiem pop kultury. Ruch inspirowany jest automatyzmem, technikami ekstazy, poczuciem humoru, punkiem i disco. Muzyczny collage przywołuje przeszłość wykorzystując nagrania z archiwum twórców, bawi cyrkowym sentymentalizmem, atakuje i drażni miejskim hałasem i hardcorową elektroniką, wzrusza gitarą, basem i piosenką. Video akcentuje symbolikę kosmosu, miejskiej przestrzeni, drogi, technologii i ludzkiej kreatywności: pozytywnej i negatywnej.

concept and creation/koncept i wykonanie: Magda Jędra, Anna Steller, Zbigniew Bieńkowski, Grzegorz Welizarowicz

music/muzyka: Zbigniew Bieńkowski, Grzegorz Welizarowicz

video: Jarosław "Max" Szwoch